senyamsenyum
VOTE BP dejave

30.003,9000 VEX
Rp. 600.078,00

LIQUID 0,0000 VEX
STAKED 30.003,9000 VEX
REX 0,0000 REX
IDRS 0,00 IDRS

List Assets

Latest Activities

voteproducerSaturday 6 April 2024 04:30:24
votersenyamsenyumproducersdejave
transferFriday 24 November 2023 14:50:00
fromsenyamsenyumtogasikgasikokamount225.629symbolVEXquantity225.6290 VEX
voteproducerSaturday 30 September 2023 12:39:55
votersenyamsenyumproducersdejave
voteproducerSunday 24 September 2023 16:57:24
votersenyamsenyumproducersdejave
voteproducerSunday 10 September 2023 13:19:54
votersenyamsenyumproducersdejave
voteproducerSaturday 2 September 2023 18:37:03
votersenyamsenyumproducersdejave
voteproducerSaturday 26 August 2023 13:58:58
votersenyamsenyumproducersdejave
exitFriday 25 August 2023 22:38:45
fromsenyamsenyumpooltypeDJV
transferThursday 24 August 2023 05:16:19
fromsenyamsenyumtodejaveswapadamount0.0069287655symbolADmemodeposit:3quantity0.0069287655 AD
transferThursday 24 August 2023 05:15:59
fromdejaveswapadtosenyamsenyumamount0.0069286596symbolADmemoDejaveSwap: swap tokenquantity0.0069286596 AD
transferThursday 24 August 2023 05:15:16
fromdejaveswapadtosenyamsenyumamount1.059E-7symbolADmemoDejaveSwap: deposit refundquantity0.0000001059 AD
transferThursday 24 August 2023 05:14:56
fromdejaveswapadtosenyamsenyumamount0.028219417symbolADmemoDejaveSwap: swap tokenquantity0.0282194170 AD
transferThursday 24 August 2023 05:14:36
fromdejaveswapadtosenyamsenyumamount7.3E-8symbolADmemoDejaveSwap: deposit refundquantity0.0000000730 AD
transferThursday 24 August 2023 05:14:08
fromsenyamsenyumtodejaveswapadamount0.0226017491symbolADmemodeposit:12quantity0.0226017491 AD
transferThursday 24 August 2023 05:13:44
fromdejaveswapadtosenyamsenyumamount0.0236999318symbolADmemoDejaveSwap: swap tokenquantity0.0236999318 AD
transferThursday 24 August 2023 05:13:20
fromdejaveswapadtosenyamsenyumamount1.096E-7symbolADmemoDejaveSwap: deposit refundquantity0.0000001096 AD