asetcryptobp
VOTE BP asetcryptobp

41,9334 VEX
Rp. 754,80

LIQUID 20,0000 VEX
STAKED 21,9334 VEX
REX 446,7728 REX
IDRS 0,00 IDRS

List Assets

Latest Activities

transferFriday 27 May 2022 17:23:48
fromvex.namestoasetcryptobpamount10symbolVEXmemorefund bid on name maspionquantity10.0000 VEX
transferTuesday 23 November 2021 14:05:55
fromalucardswordtoasetcryptobpamount0.05symbolALUquantity0.05000000 ALU
transferTuesday 9 November 2021 17:06:00
fromtokocryptoidtoasetcryptobpamount1symbolSUKURmemoAirdrop kakaaakkquantity1.00000000 SUKUR
transferFriday 5 November 2021 02:00:47
fromvex.namestoasetcryptobpamount10symbolVEXmemorefund bid on name cukongquantity10.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:34:54
fromasetcryptobptomrmasrifudinamount830.3113symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity830.3113 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:34:22
fromasetcryptobpto4tabunganiniamount76symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity76.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:34:05
fromasetcryptobptonailunab1234amount226symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity226.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:33:42
fromasetcryptobptoherrycaihengamount77symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity77.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:33:42
fromasetcryptobptoriderkronos2amount895symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity895.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:33:03
fromasetcryptobptobakhtiar1324amount65symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity65.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:32:48
fromasetcryptobptobp1bagusarifamount130symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity130.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:32:31
fromasetcryptobpto55aradhean55amount174symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity174.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:32:11
fromasetcryptobptovexwalletproamount761symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity761.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:31:52
fromasetcryptobptoabenghuangamount58symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity58.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:31:36
fromasetcryptobptobenicahyoamount75symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 25 Meiquantity75.0000 VEX
transferWednesday 26 May 2021 22:31:12
fromasetcryptobptorandeerandeeamount232symbolVEXmemoreward asetcryptobp 16 - 15 Meiquantity232.0000 VEX
transferFriday 21 May 2021 09:13:02
fromvex.vpaytoasetcryptobpamount456.4705symbolVEXmemoproducer vote payquantity456.4705 VEX
transferThursday 20 May 2021 09:12:12
fromvex.vpaytoasetcryptobpamount506.9264symbolVEXmemoproducer vote payquantity506.9264 VEX
transferWednesday 19 May 2021 09:10:02
fromvex.vpaytoasetcryptobpamount323.005symbolVEXmemoproducer vote payquantity323.0050 VEX